Co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości?

Omawiam krok po kroku wersję papierową wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa dłużnik do Sądu upadłościowego, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Dłużnik wniosek składa sam albo korzysta z pomocy pełnomocnika. Nie ukrywamy, że dla Ciebie najlepszym i najbardziej rzetelnym pełnomocnikiem jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

 • dokładną nazwę Sądu, do którego składany jest wniosek. Np. jeżeli mieszkasz w powiecie żywieckim czy cieszyńskim, to masz pewność, że wniosek składasz do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała. Inaczej jest w przypadku powiatu bielskiego, gdzie już osoby z niektórych miejscowości, np. z gminy Bestwina, będą składać go do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. Szerzej na ten temat – w naszym artykule Kto rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

 • Pełne dane dłużnika: imię, nazwisko PESEL, miejsce zamieszkania i adres dłużnika: kraj, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy. Pamiętaj, żeby nie pomylić swoich danych, żeby nie było literówek oraz przesunięcia cyferek. Może zdarzyć, że w skutek Twojego błędu, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości będą błędne dane i będzie trzeba wnosić o sprostowanie postanowienia, a to wydłuży proces upadłości.
 • Adres do doręczeń, pod który sąd i syndyk będą kierować korespondencję.
 • Przedstawiciela ustawowego dłużnika, jeśli taki istnieje wraz z miejscem zamieszkania i adresem.
 • Pełne dane pełnomocnika, jeżeli jest podpisane pełnomocnictwo do reprezentowania przed Sądem upadłościowym.
 • Należy zaznaczyć, żądanie wniosku, czyli „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”.

 

W następnym kroku przechodzisz do przekazania informacji o majątku. W trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk zarządza całym majątkiem upadłego/dłużnika. Dlatego trzeba wydać syndykowi cały majątek jaki posiadasz.

Podczas wypisania majątku, musisz opisać składnik majątku, wpisać informację czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie, datę tego zabezpieczenia, szacunkową wycenę składnika majątku oraz miejsce, w którym znajduje się składnik majątku dłużnika.

Przykład:

 1. Samochód osobowy, nr rejestracyjny XXX1xx1, brak zabezpieczenia, szacunkowa wartość 10000 zł, miejsce Łodygowice, ul. Żywiecka 212a.
 2. Nieruchomość grantowa zabudowaną domem jednorodzinnym, numer Księgi Wieczystej nr KW) BB1Z/000000/0, zabezpieczenie: hipoteka umowna zwykła, data zabezpieczania 20.12.2020 r., wartość szacunkowa 500 000 zł, miejsce Łodygowice, ul. zzz

Następnym składnikiem majątku, jaki wymieniasz we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, są:

 • środki pieniężne w gotówce: waluta, np. PLN, kwota, miejsce, w którym znajdują się środki pieniężne.
 • należności (wierzytelności dłużnika) względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (środki na rachunkach): nazwa banku, adres siedziby banku, waluta, wysokość, termin zapłaty.
 • należności (wierzytelności dłużnika) względem innych podmiotów: nazwa podmiotu, adres, waluta, wysokość wierzytelności, termin zapłaty.

Po skończeniu opisywania majątku Dłużnika we wniosku o upadłość konsumencką, przechodzisz do spisu wierzycieli, wobec których Ty jesteś zobowiązany – jesteś dłużnikiem. Spis wierzycieli jest bardzo ważny dla sądu i syndyka masy upadłości. Na podstawie tego spisu, syndyk – czyli pozasądowy organ postępowania, zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Dzięki takiemu zawiadomieniu wierzyciel wie, że ma prawo złożyć zgłoszenie wierzytelności do postępowania. W przypadku gdy pominiesz wierzyciela w sposób umyślny, syndyk może złożyć wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego po zakończeniu likwidacji majątku.  Dlatego musisz się przyłożyć i poszukać wszystkich swoich wierzycieli, aby ustalić kompletny spis.

Przy wypełnianiu spisu wierzycieli wpisujesz: Imię i nazwisko/nazwa wierzyciela, adres wierzyciela, wysokość wierzytelności, termin zapłaty oraz nr KRS/NIP/PESEL.

Jeżeli występują wierzytelności sporne to uzupełniasz spis wierzytelności spornych z uwzględnieniem imienia i nazwiska, nazwy wierzyciela, adresu wierzyciela, wysokości wierzytelności, terminu zapłaty oraz zaznaczenia zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

Następnie uzupełniając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz sobie przypomnieć, jakie osiągałeś przychody w ostatnich sześciu miesiącach i wpisać to do wniosku, zaznaczając z jakiego tytułu osiągnięto przychód, wartość przychodu w złotych, informację czy kwota podana jest netto czy brutto oraz czy jest objęta np. egzekucją komorniczą.

Jeżeli wymieniłeś przychody, to teraz czas na koszty. Wpisujesz informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie siebie (dłużnika) i osób pozostających na Twoim utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czyli opisujesz miesięczne wydatki na utrzymanie siebie, rodziny i szeroko rozumianego gospodarstwa domowego. Zaczynamy od żywności, rachunków za media, lekarstwa, kończąc na składkach na ubezpieczenie na życie.

Zostały Ci jeszcze dwa ostatnie elementy przed przystąpieniem do pisania uzasadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to informacje o czynnościach prawnych:

 1. dokonanych przez Ciebie – tu: dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 2. dokonanych przez Ciebie – tu: dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Najprościej mówiąc przypomnij sobie np. czy byłeś się u notariusza i podpisałeś jakiekolwiek akty notarialne. Może chciałeś zainwestować oszczędności i kupiłeś akcje, albo masz udziały w spółce. Drugi punkt dotyczy sprzedaży np. pojazdów, elektroniki, sprzętów pozostałych po działalności gospodarczej, spieniężyłeś wierzytelności i wartość tego przekroczyła 10 000 zł? Przypomnij sobie czy takie sytuacje miały miejsce i wpisz je, jeżeli do nich doszło.

Teraz punkt kulminacyjny jakim jest uzasadnienie do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jest to ważny element wniosku o upadłość, ponieważ na podstawie takiego uzasadnienia, syndyk ocenia sytuację dłużnika. Zwraca uwagę na to czy doszło do rażącego niedbalstwa, czy działał umyślnie, czy doszło do spirali zadłużenia, czy utraciłeś płynności finansową z powodu nieszczęśliwego wypadku.  W uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaj się swój wiek, stan cywilny, stan posiadanych dzieci z podaniem ich daty urodzenia, odpowiedz na pytanie czy kiedykolwiek prowadziłeś działalność gospodarczą. Wpisz ogólnie jaki majątek posiadasz jako dłużnik, źródło pochodzenia dochodów na utrzymanie siebie, rodziny, gospodarstwa domowego. Nie zapomnij o wpisaniu sumy kosztów i dochodów miesięcznego utrzymania. Następnie opisz, na co zostały przekazane środki z kredytów i pożyczek w jakim okresie to było. Jak długo spłacałeś zobowiązania. Z jakiego powodu zaprzestałeś spłacać zadłużenie.

Warto wpisać nazwę komornika, który prowadzi Twoje postępowanie egzekucyjne. Przyspieszy to, proces powiadomienia przez syndyka komornika o upadłości konsumenckiej. Dzięki temu komornik szybciej zawiesi postępowanie egzekucyjne a następnie umorzy je z mocy prawa. Podsumowując uzasadnienie warto dodać informację, że wnoszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście, uzasadnienie do wniosku o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej są przygotowywane w bardzo różny sposób. Zawsze na uwadze trzeba mieć to, że czyta to Sąd i syndyk, czyli pozasądowy organ postępowania, którzy są po to, żeby pomóc Tobie- dłużnikowi/upadłemu wyjść z zadłużenia i obiektywnie spojrzeć na sytuację, nie krzywdząc upadłego oraz wierzycieli. Musisz wiedzieć, że syndyk i sąd weryfikują nie tylko na etapie wniosku, ale szczególnie po ogłoszeniu upadłości czy dane we wniosku były zarówno kompletne, jak i prawdziwe.

Po przygotowaniu najważniejszej części wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sporządź listę dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku oraz listę załączników wpisując dokładnie nazwę dokumentu. Czyli jeżeli, napisałeś w uzasadnieniu, że pracujesz w danej firmie należy załączyć dowód w postaci umowy o pracę, opisujemy go: „umowa o pracę z dnia zawarta między firmą „Z” a Janem Kowalskim.”

Kończąc sporządzać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, podpisz oświadczenia dłużnika, że dane zwarte we wniosku są prawdziwe, podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem, wpisz datę oraz podaj numer telefonu do kontaktu dla syndyka masy upadłości. Pierwszy telefon może wykonać pracownik kancelarii syndyka. Jeżeli nie chcesz podać numeru telefonu do kontaktu z syndykiem, nic się nie stanie, jednak wydłuży to postępowanie upadłościowe. Dzieje się tak, ponieważ syndyk zamiast zadzwonić do dłużnika zaraz po ogłoszeniu upadłości, będzie musiał sporządzić pismo i wysłać je za pośrednictwem Poczty Polskiej. Natomiast dzięki krótkiej rozmowie telefonicznej syndyka z upadłym, można umówić się na spotkanie w ciągu najbliższego tygodnia. Unikniesz wtedy oczekiwania na informację „czy sąd już ogłosił moją upadłość konsumencka?” i przyspieszysz postępowanie upadłościowe. Pamiętaj, że syndykowi masy upadłości również zależy na czasie i chce szybko i sprawnie przeprowadzić i zakończyć postępowanie upadłościowe.