Kto rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości?

Kto rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Albo raczej który Sąd rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinieneś złożyć do Sądu, zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Jednak musisz pamiętać, że nie każdy Sąd Rejonowy rozpatruje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zajmują się tymi wnioskami tylko sądy gospodarcze, pomimo, że mówimy o upadłości konsumenckiej. W każdym większym województwie jest kilka sądów z wydziałami do spraw upadłościowych. W województwie śląskim są to:

  1. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.
  2. Referat Upadłości, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.
  3. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23.
  4. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11.

Przykład:

  1. Jeśli mieszkasz w Żywcu i chcesz ogłosić upadłość konsumencką powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
  2. Jeśli mieszkasz w Czechowicach-Dziedzicach i chcesz ogłosić upadłość powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składasz w formie papierowej (tutaj link www.co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości), pamiętaj, aby na dzienniku podawczym w sądzie, pracownik sądu przybił pieczęć z datą na dzień składania wniosku na Twoim egzemplarzu, który zabierzesz ze sobą do domu. Będzie to dowód na to, że złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu.

Co dalej dzieje się z Twoim wnioskiem o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? Wniosek z dziennika podawczego przekazany jest do odpowiedniego wydziału, w tym przypadku będzie to wydział gospodarczy zajmujący się upadłościami. Następnie akta są przekazane do Sędziego za pośrednictwem systemu KRZ. Jeśli składasz wniosek przez system teleinformatyczny Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), po złożeniu przez Ciebie wniosku automatycznie wygeneruje się sygnatura akt i wniosek pojawi się u Sędziego. W obu przypadkach Sędzia na posiedzeniu niejawnym rozpozna wniosek i wyda postanowienie w przedmiocie ogłoszenia o upadłości konsumenckiej osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. Ściślej – postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydaje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego. Postanowienie będzie widoczne w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych – KRZ na tablicy obwieszczeń. Jest to publiczna informacja.

Co zawiera postanowienie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? W takim postanowieniu znajdziesz sygnaturę postępowania, datę ogłoszenia upadłości, nazwę sądu, który wydał postanowienie o upadłości, skład w jakim został rozpoznany wniosek dłużnika a następnie dane osobowe Dłużnika oraz treść postanowienia. W treści postanowienia znajdziesz m.in: jeszcze raz dane osobowe upadłego wraz z miejscem zamieszkania oraz nr PESEL, nazwę syndyka z jego adresem oraz dane kontaktowe.

Na podstawie postanowienia o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wiesz, który syndyk został wyznaczony do prowadzenia Twojego postępowania upadłościowego. To właśnie syndyk masy upadłości przegląda i analizuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pod względem formalnym. Jeżeli zauważy braki we wniosku ma prawo wezwać Upadłego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pod rygorem złożenia przez syndyka wniosku do sądu o umorzenie postępowania upadłościowego. Syndyk, jak również wierzyciele nie byli uczestnikami postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – byłeś nim wyłączenie Ty jako wnioskodawca i Twój pełnomocnik. Wierzyciele są stroną postępowania upadłościowego, to jest postępowania otwartego w wyniku ogłoszenia upadłości. Syndyk masy upadłości to pozasądowy organ postępowania upadłościowego.

Dlatego ważna jest Twoja bieżąca współpraca z syndykiem masy upadłości. Współpracują z nim jednocześnie wierzyciele, których interes prawny jest zupełnie inny od Twojego – Ty chcesz się w pełni jak najszybciej oddłużyć, wierzyciele dążą do pełnej spłaty Twoich długów. Dlatego bardzo ważne jest rzetelne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli wniosek złożysz ze wszystkimi danymi, do tego podepniesz dowody wraz z załącznikami potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku, nie będziesz musiał martwić się, że dostaniesz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Możliwe, że w przygotowaniu takiego wniosku pomaga Ci pełnomocnik, więc wykorzystaj jego wiedzę jak najlepiej. Po przeczytaniu tego artykułu (www.co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości) sam możesz sprawdzić czy nie zapomnieliście o podstawowych dokumentach, jakie powinny być zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Polecamy pełnomocnika, który posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Tylko on profesjonalnie zajmuje się wyłącznie upadłością i restrukturyzacją.

Podsumowując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej najczęściej na posiedzeniu niejawnym rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego. Po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wniosek wraz z dowodami i uzasadnieniem zostaje drugi raz weryfikowany przez syndyka masy upadłości.