Oferta

Oferta RESTRUKTURYZACJI.PRO obejmuje bezpłatne spotkanie z prawnikiem, który pro bono publico wstępnie ustali czy dłużnik ma podstawy do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Celem pierwszego spotkania jest również zakreślenie strategii procesowej i zobrazowanie sytuacji dłużnika po postępowaniu sądowym oraz w jego trakcie. Natomiast by ten cel osiągnąć niezbędne jest uzyskanie jak najszerszej informacji, obejmującej m. in.:

 • Datę i powód powstania zobowiązań, ich wysokość oraz bezsporność lub sporność
 • Datę i powód zaprzestania ich spłaty,
 • Wysokość dochodu w dniu zaciągania zobowiązań oraz w dniu zaprzestania ich spłat,
 • Fakt prowadzenia kiedykolwiek działalności gospodarczej lub jej braku,
 • Składniki majątku dłużnika,
 • Czynności związane ze sprzedażą składników majątku,
 • Istnienie jakiekolwiek roszczeń np. pozwu o wypłatę odszkodowania, alimentów itp., zwrotu podatku z urzędu skarbowego,
 • Zajęcia komornicze

Kolejny etap, to przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Etap ten obejmuje zbieranie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do złożenia wniosku kompletnego pod względem formalnym i uzasadnionego merytorycznie. Mimo krótszej listy kroków jest to etap zdecydowanie najbardziej pracochłonny, obejmuje on m.in.:

 • Zebranie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Sporządzenie listy wierzycieli, spisu wierzycieli, planu restrukturyzacyjnego lub zebranie głosów (w zależności od rodzaju postępowania),
 • Sporządzenie uzasadnienia do wniosku,
 • Sporządzenie listy załączników do wniosku,
 • Złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego.

Reprezentowanie w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego:

 • Pełnomocnik za zgodą dłużnika w postaci pełnomocnictwa, reprezentuje dłużnika na sali rozpraw
 • Pełnomocnik odpowiada na ewentualne pisma sądu do czasu rozprawy o ogłoszenie upadłości.

Ponadto nasza oferta obejmuje również doradztwo oraz reprezentowanie wierzyciela w toku prowadzonego w stosunku do jego dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.