Od dnia 1 grudnia 2021 roku zmieniają się przepisy w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w zasadzie wchodzi ono wprost do ustawy Prawo restrukturyzacyjne jako postępowanie o zatwierdzenie układu z pewnymi modyfikacjami. Zmiany formalnie wprowadzone zostały Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Ten akt prawny przeszedł pełen proces legislacyjny i oczekuje na wejście w życie.

.

Nowe obowiązki i uprawnienia nadzorcy sądowego

Po pierwsze nadzorca sądowy sporządzi spis umów o podstawowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa dłużnika – art. 256 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Umowy te od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia nie będą mogły być wypowiedziane.

Po drugie otwarcie postępowania wynikać będzie z obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Postępowanie nie będzie mogło być wszczęte dla dłużników, którym umorzono jakiekolwiek postępowanie restrukturyzacyjne w ciągu ostatnich dziesięciu lat, chyba że umorzenie postępowania nastąpiło za zgodą wierzycieli. Weryfikacji w tym zakresie dokonuje nadzorca sądowy i w razie negatywnego wyniku testu odmówi dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Po trzecie nadzorca układu wspólnie z dłużnikiem sporządzi plan restrukturyzacyjny. W dotychczasowej praktyce nie spotkałem się z planem, który sporządziłby dłużnik i zastałby przez niego przekazany wierzycielom/ Za każdym razem oceniałem, poprawiałem, oczyszczałem z błędów i pomyłek lub uzupełniałem pod kątem formalnym. Zmiana ta jest moim zdaniem po prostu uporządkowaniem zgodnym z obecną praktyką restrukturyzacyjną.

Po czwarte, poza dotychczasowym zawieszeniem postępowań egzekucyjnych z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania, możliwe będzie na wniosek dłużnika lub nadzorcy, by sędzia-komisarz postanowieniem stwierdził zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Po piąte, sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Pozostałe zmiany mają na celu

  • zwiększenie odpowiedzialności i zakresu obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy układu,
  • odciążenie sądu restrukturyzacyjnego
  • zabezpieczenie procedury, takie jak przekazanie decyzji o otwarciu postępowania, poprzez obwieszczenie o ustaleniu dania układowego, w ręce nadzorcy układu
  • zwiększenie transparentności poprzez udostępnienie informacji dla wierzycieli i dłużnika poprzez system teleinformatyczny
  • uelastycznienie procedury w kierunku umożliwiającym skuteczną restrukturyzację i negocjacje; dla przykładu zrezygnowano z wymogu przedłożenia przez dłużnika propozycji układowych na rzecz wstępnego planu restrukturyzacyjnego; w praktyce przedkładane propozycje układowe przed umową z nadzorcą miały zawsze bardzo wstępny i ogólny charakter.

Dłużniku i Wierzycielu – będzie drożej, ale nie gorzej

Ustawa ogranicza poziom wynagrodzenia nadzorcy dla umów z mikro przedsiębiorcami, dotychczasowa regulacja wynikająca z art. 21 Tarczy 4.0 ograniczała również ten poziom dla małych przedsiębiorców. W praktyce poziom pozostaje umowy ograniczony progiem ustawowym dla mikro przedsiębiorców.