KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH od 1 grudnia 2021

28 marca 2022 | Restrukturyzacja, Upadłość konsumencka, Upadłość przedsiębiorcy

Instrukcja założenia konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wraz z pouczeniem

 

Jeżeli zamierzasz uczestniczyć jako wierzyciel lub dłużnik w postępowaniu koniecznie załóż konto w Krajowym Rejestrze Sądowym, poniżej prezentujemy

 instrukcję jak to zrobić wraz z pouczeniem.

Które postępowania są objęte Krajowym Rejestrem Zadłużonych, w skrócie KRZ?

Wszystkie upadłościowe i restrukturyzacyjne, dla których wniosek o otwarcie wpłynął po 1 grudnia 2021 roku.

Jak wnosić pisma dla postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych?

 – wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

W sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wpłynął po 1 grudnia 2021r. pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu.

Jak złożyć pismo? Krajowy Rejestr Zadłużonych posiada odpowiedni formularz w postępowaniu, a jeżeli nie wówczas formularzem pismo inne.

W postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (dalej jako „System KRZ”) z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy (zasady logowania do Systemu KRZ są opisane w dalszej części niniejszego pouczenia). W przypadku braku formularza dedykowanego dla określonego rodzaju pisma lub dokumentu, należy w zakładce pt. „Katalogu dokumentów” wyszukać wzór pisma o nazwie „Pismo inne” (jest to pismo opatrzone numerem 70008).

Wskazany powyżej obowiązek wnoszenia pisma procesowych i dokumentów za pośrednictwem Systemu KRZ nie dotyczy następujących pism:

–        pism procesowych i dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

–        ofert składanych w toku przetargu lub aukcji.

Czy dokumenty muszą być podpisane? TAK

Jak to zrobić? Czytaj poniżej.

Pisma procesowe oraz dokumenty wnoszone za pośrednictwem Systemu KRZ należy podpisać w jeden z poniższych sposobów: (i) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (ii) podpisem zaufanym, (iii) podpisem osobistym albo (iv) uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Czy do pisma mogę dołączyć załączniki?

TAK – szczegóły poniżej.

Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem Systemu KRZ dołącza się załączniki w postaci elektronicznej (skany albo dokumenty elektroniczne). Skany dokumentów papierowych, które zostaną wprowadzone do Systemu KRZ przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo doradcą restrukturyzacyjnym i opatrzone podpisem elektronicznym i podpisane za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego tych osób stanowią poświadczony elektronicznie odpis dokumentu. Z kolei skany wprowadzone do Systemu KRZ przez inne podmioty stanowią elektroniczną kopię dokumentu. W przypadku złożenia elektronicznej kopii dokumentu niezbędne jest złożenie w sądzie bez oczekiwania na wezwanie w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma oryginału dokumentu albo jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako „k.p.c.”). Złożenie oryginału albo odpisu dokumentu z uchybieniem temu terminowi będzie skutkować zwrotem złożonego po terminie oryginału albo odpisu dokumentu na podstawie stosowanego odpowiednio art. 130 § 2 k.p.c. Jeżeli pismo jest adresowane nie do Sądu, tylko do Syndyka, ww. zasadę należy stosować wobec Syndyka i złożyć pismo w kancelarii Syndyka.

Jak będę otrzymywał/a korespondencję?

Pisma zostaną doręczone poprzez KRZ, a informacja o doręczeniu powinna być wysłana jako wiadomość e-mail na konto użytkownika KRZ.

Pisma, zarządzenia oraz postanowienia doręcza się za pośrednictwem Systemu KRZ. Nie dotyczy to pierwszego doręczenia dokonywanego osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma.

A co jeżeli nie mam i nie założę konta w KRZ? Nie mam dobrej informacji – szczegóły poniżej.

Pisma, zarządzenia oraz postanowienia skierowane do osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w Systemie KRZ, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jestem osobą fizyczną, jak konkretnie założyć konto w KRZ?

Konto osoby fizycznej zakłada się w Systemie KRZ. Dla założenia konta niezbędne jest: (i) określenie nazwy użytkownika, (ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień, (iii) określenia hasła oraz (iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”, po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta: (i) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo (ii) Kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej.

Reprezentuję podmiot niebędący osobą fizyczną, jak założyć dla nie konto?

Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w Systemie KRZ:

Sąd – po złożeniu za pośrednictwem Systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo

  1. b) Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem Systemu KRZ potrzeby posiadania konta

– wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

Czy należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną?

TAK.  

Do zgłoszenia podmiotu niebędącego osobą fizyczną, o którym mowa wyżej, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.

Gdzie szukać informacji jak założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych [KRZ]?

Filmy instruktażowe dotyczące założenia konta w KRZ znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe

Gdzie szukać informacji w jaki sposób po raz pierwszy należy zalogować się na konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych [KRZ] i jakie są zasady użytkowania?

Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, pierwszego logowania oraz zasad użytkowania Systemu KRZ znajdują się pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Kto może wnosić pisma procesowe oraz dokumenty pomijając Systemu Krajowego Rejestru Sądowego?

Pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem Systemu KRZ mogą wnosić wyłącznie następujące podmioty:

–        wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika,

–        wierzyciele, którym przysługują należności alimentacyjne,

–        wierzyciele, którym przysługują renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,

–        w postępowaniu o ogłoszenie upadłości – także dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Czy wskazanym wyżej osobom dokonuje się doręczeń z pominięciem Systemu KRZ?

TAK. Wskazanym wyżej osobom dokonuje się doręczeń z pominięciem Systemu KRZ.

Pod jakim warunkiem wskazane wyżej osoby mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego oraz czy można złożyć rezygnację z wyboru doręczenia elektronicznego?

Wskazane wyżej osoby mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego, pod warunkiem wniesienia pisma za pośrednictwem Systemu KRZ.

Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w Systemie KRZ po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.

W jaki sposób wskazane wyżej osoby mogą wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego?

Wskazane wyżej osoby mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.

Na jakim portalu można uzyskać informacje o przebiegu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego można uzyskać na Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych https://prs.ms.gov.pl/krz

Dołącz do grona naszych klientów!

Jesteśmy zespołem profesjonalistów – prawników i ekonomistów, którzy specjalizują się w prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. W naszej kadrze znajdują się również osoby ze znajomością prawa egzekucyjnego oraz ekonomiki przedsiębiorstw, dlatego z łatwością możemy doradzać w trudnych sytuacjach. Wszystko to sprawia, że skutecznie pomagamy w oddłużeniu, restrukturyzacji i zabezpieczeniu interesów wierzycieli.