Jak wyjść z długów za 30 zł

19 maja 2018 | Upadłość konsumencka

W Internecie można znaleźć wiele porad dotyczących sposobu pozbycia się długów. Niektórzy autorzy wskazują na konieczność podjęcia dodatkowego zatrudnienia i w ten sposób spłacenia  swoich zobowiązań. Inni z kolei namawiają na podjęcie rozmów z wierzycielami w celu ustalenia dogodnych rat. Natomiast naszym zdaniem najskuteczniejszym, a zarazem najtańszym rozwiązaniem pozwalające na pokonanie problemu nadmiernego zadłużenia – ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Regulacje prawne umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej weszły w życie już w 2009r. Jednakże ze względu na konieczność  spełnienia surowych wymagań ogłoszenia upadłości, niewielu dłużników mogło skorzystać z tej instytucji. Znacząca zmiana nastąpiła dopiero w 2015, w wyniku gruntownej nowelizacji przepisów regulujących upadłość konsumencką. Wraz ze zmianą prawną, nastąpił znaczący wzrost ogłaszanych upadłości. W 2015 roku upadło około 2 tys. konsumentów, w 2016r. już 4,4 tys., natomiast w 2017r. było to aż 5,5 tys. osób.

Główną barierą uniemożliwiającą do tej pory ogłoszenie upadłości konsumenckiej była konieczność posiadania majątku, który pozwalał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego – sięgających nieraz do kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast obecnie dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku, a ewentualne koszty postępowania są pokrywane przez Skarb Państwa. Ponadto sam wniosek również jest tańszy bowiem kosztuje zaledwie 30 zł. Nie ma też limitu kwoty zadłużenia oraz ilości wierzycieli od której warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, konsument może, nawet w przypadku braku majątku, pozbyć się swojego długu (bez względu na jego wysokość) już za 30 zł.

Co daje upadłość konsumencka

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie dłużnikowi niespłaconych w postępowaniu długów. W związku z tym skutek oddłużenia powstanie bez względu na wysokość zadłużenia oraz ilość wierzycieli (nawet w przypadku posiadania jednego wierzyciela). Natomiast interesy wierzycieli są zaspokajane wyłącznie w przypadku uzyskania przez syndyka w toku postępowania wystarczających środków. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsument uzyskuje możliwość nowego startu bez długów, windykatórów oraz komorników nawet w przypadku posiadania niewielkiego majątku w porównaniu do wysokości zadłużenia.

Dołącz do grona naszych klientów!

Jesteśmy zespołem profesjonalistów – prawników i ekonomistów, którzy specjalizują się w prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. W naszej kadrze znajdują się również osoby ze znajomością prawa egzekucyjnego oraz ekonomiki przedsiębiorstw, dlatego z łatwością możemy doradzać w trudnych sytuacjach. Wszystko to sprawia, że skutecznie pomagamy w oddłużeniu, restrukturyzacji i zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jednocześnie należy podkreślić, iż z dniem zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej również byli przedsiębiorcy mogą starać się o oddłużenie poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sam fakt powstania większości długów w toku prowadzenia firmy nie blokuje możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Drugą przesłanką warunkującą możliwość ogłoszenia upadłości jest popadnięcie przez konsumenta w stan niewypłacalności. Niewypłacalność oznacza, iż osoba nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dla ułatwienia ustalenia powstania stanu niewypłacalności wystarczy wskazać, że opóźnienie w spłacie chociaż jednego długu przekracza trzy miesiące.

Jak wyjść z długów za 30 zł

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jednakże przed złożeniem wniosku należy zebrać niezbędną dokumentację oraz uważnie rozważyć wszystkie skutki wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W szczególności chodzi tu o ustalenie składników majątkowych dłużnika, które zostaną objęte przez syndyka. Istotne jest również uwzględnienie przyszłych skutków upadłości mających wpływ nie tylko na sytuację dłużnika, lecz również bliskich mu osób np. małżonka, dzieci, czy rodziców. Wnikliwa analiza prawna sporządzona przez zespół specjalistów – prawników pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz przeprowadzić dłużnika przez cały proces upadłości zgodnie z przedstawionym wcześniej planem.

Jak wyjść z długów za 30 zł

Podstawowe skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W momencie ogłoszenia przez Sąd upadłości, majątek dłużnika staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Jednocześnie wszelkie postępowania egzekucyjne dotyczące masy upadłości zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu się orzeczenia o ogłoszeniu upadłości – umorzone. Dzięki temu już w momencie ogłoszenia upadłości dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku jakiegokolwiek kontaktu z wierzycielami czy komornikami.