Czym jest przygotowana likwidacja – pre-pack?

15 maja 2018 | Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość w trybie przygotowanej likwidacji gwarantuje sprawne i bezpieczne oraz zaplanowane przeniesienie biznesu do nowego właściciela poprzez:

 • Potwierdzenie zainteresowania zakupem przedsiębiorstwa na realnych warunkach cenowych poprzedzone wyceną przedsiębiorstwa dokonaną przez biegłego sądowego
 • Zminimalizowanie poziomu wpływu zmiany właściciela na bieżącą działalność przedsiębiorstwa
 • Osiągnięcie najlepszej ceny za aktywa i zwiększenie możliwego poziomu spłaty wierzycieli z ceny sprzedaży
 • Uwolnienie przedsiębiorstwa od długów, ryzykownych lub kosztownych umów, zbędnych aktywów
 • Utrzymanie współpracy z obecnymi dostawcami i klientami
 • Zachowanie miejsc pracy

Jak działa przygotowana upadłość?

Przygotowana likwidacja jest dostępna dla większości działających przedsiębiorstw, które w porę zdały sobie sprawę ze ziszczenia się przesłanek upadłościowych.

W celu profesjonalnego określenia, czy przedsiębiorstwo nadaje się do przeprowadzenia przygotowanej likwidacji niezbędny jest kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym, to jest licencjonowanym praktykiem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W ramach współpracy z kancelarią doradcy restrukturyzacyjnego odniesiemy się wstępnie do wyceny aktywów, którą przedsiębiorstwo dłużnika prezentuje. Na podstawie umów oraz dokumentów sądowych ocenimy ryzyka, między innymi prawdopodobne zagrożenia dla ciągłości działalności przedsiębiorstwa w toku upadłości lub przed dniem jej ogłoszenia.

Określimy z klientem jaki zakres mógłby być przedmiotem sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji – czy całe przedsiębiorstwo – wszystkie aktywa, czy jego zorganizowana część, czy też składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa.

Jeżeli potwierdzimy, że upadłość likwidacyjna jest opcją, nad którą będziemy pracować, to wówczas:

 1. Dłużnik zleci wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa biegłemu sądowemu
 2. Otrzymamy list intencyjny dotyczący zakupu i/lub wpłatę pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu
 3. Określimy różnicę w kosztach między zwykłym trybem upadłości, a znacznie tańszym trybem przygotowanej likwidacji
 4. Uzasadnimy wniosek odnosząc się do wyceny biegłego, oferty zakupu oraz dyskontując cenę z wyceny biegłego
 5. Do wniosku o ogłoszenie upadłości załączamy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży oraz projekt umowy sprzedaży
 6. Zazwyczaj wraz z postanowieniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości uzyskujemy postanowienie w przedmiocie wydania przedsiębiorstwa lub składników majątku nabywcy – dzieje się tak w przypadku wpłaty pełnej oferowanej ceny zakupu na rachunek depozytowy sądu
Czym jest przygotowana likwidacja – pre-pack
Dołącz do grona naszych klientów!

Jesteśmy zespołem profesjonalistów – prawników i ekonomistów, którzy specjalizują się w prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym. W naszej kadrze znajdują się również osoby ze znajomością prawa egzekucyjnego oraz ekonomiki przedsiębiorstw, dlatego z łatwością możemy doradzać w trudnych sytuacjach. Wszystko to sprawia, że skutecznie pomagamy w oddłużeniu, restrukturyzacji i zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Czym jest przygotowana likwidacja – pre-pack

Jak i kiedy przenoszona jest własność majątku w pre-packu?

Wydanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych nabywcy w przypadku wpłaty przez niego pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu następuje bezpośrednio po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a w praktyce najczęściej w tym samym dniu.

Nabywca do czasu zawarcia umowy sprzedaży i oczywiście uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Oznacza to ciągłość wykorzystania aktywów, a najczęściej dalsze działanie przedsiębiorstwa.

Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu w przedmiocie warunków sprzedaży nie później niż w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia, chyba że zaakceptowane przez Sąd warunki umowy sprzedaży przewidywały inny termin.

Cena sprzedaży a wycena biegłego sądowego?

Jednym z mitów przygotowanej likwidacji jest bezpośredni i stały związek między wyceną aktywów przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego a ceną ich sprzedaży. Tę pierwszą określa biegły sądowy na podstawie kilku metod wyceny, tę drugą określa potencjalny nabywca, na podstawie oceny własnej i własnych możliwości oraz chęci podjęcia ryzyka biznesowego. W związku z powyższym w praktyce nie dochodzi do sytuacji zgodności wyceny biegłego z ceną sprzedaży, tym bardziej, że wycenę zleca dłużnik, a cenę proponuje nabywca.

Oczywiście biorąc pod uwagę przepisy Praw upadłościowego cena sprzedaży musi zapewnić pokrycie kosztów i przynajmniej częściowe zaspokojenie zatwierdzonych wierzytelności.

Z drugiej strony cena nie może odbiegać znacząco od wyceny sporządzonej przez biegłego sądowego, po zdyskontowaniu różnicy między kosztem likwidacji majątku w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasadach ogólnych a kosztem likwidacji majątku w pre-packu. Istnieją zatem kryteria brzegowe, które pozwalają na uznanie ceny za taką, która nie spowoduje po prostu oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w trybie przygotowanej likwidacji ze względu na zbyt niską wartość majątku dłużnika – art. 13 p. 1 prawa upadłościowego.