W związku z nowelizacją prawa upadłościowego pragniemy podzielić się odpowiedziami na najczęstsze pytania dłużników o plan spłaty.

  1. Jak wygląda plan spłaty po nowelizacji prawa upadłościowego?

Najczęściej upadłość konsumencka kończy się ustaleniem planu spłaty wierzycieli, wniosek o upadłość konsumencką zawiera już większość elementów niezbędnych do określenia planu spłaty, czyli wskazanie wierzytelności, ich wysokości, określenie dochodu klienta oraz jego zdolności lub jej oczywistego braku do realizacji spłat wierzycieli. To wszystko na etapie wniosku poparte zostaje dowodami.

Niemniej dane we wniosku mają charakter historyczny, są wskazaniami bieżącymi, natomiast plan spłaty w swoich założeniach musi wybiegać w przyszłość.

Bezpośrednio po otwarciu postępowania upadłościowego syndyk likwiduje majątek dłużnika, czyli po prostu go sprzedaje na jak najlepszych warunkach rynkowych i po zakończeniu likwidacji składników masy upadłości oraz upływie terminu do zgłaszania wierzytelności przedkłada projekt planu spłaty wierzycieli. Dokument ten uwzględnia między innymi stanowisko dłużnika w kwestii planu spłaty.

  1. Co zawiera projekt panu spłaty wierzycieli?

Projekt planu spłaty wierzycieli zawiera uzasadnienie, informacje czy zachodzą przesłanki do umorzenia zobowiązań, warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego lub do odmowy ustalenia planu spłaty, pouczenie o prawie wnioskowania o  przeprowadzenie rozprawy oraz stanowisko upadłego i wierzycieli.

  1. Czy będzie mnie stać na plan spłaty?

Przypisy zostały tak napisane, że powinno być to zawsze możliwe. Wysokość spłat dla poszczególnych wierzycieli zatwierdzona przez sąd powinna wynikać z sumy, jaką dłużnik jest w stanie miesięcznie przeznaczyć na spłatę wierzycieli.

Oceniając zdolności zarobkowe upadłego i koszty jego utrzymania, w wyniku obliczeń otrzyma się kwotę, którą dłużnik będzie zobowiązany spłacić wierzycielom.

Jak wskazałem upadły zajmuje stanowisko w przedmiocie projektu planu spłaty, może też wnioskować o przeprowadzenie rozprawy w tym względzie. Przysługuje mu również zażalenie na wydane przez sąd postanowienie w przedmiocie planu spłaty.

  1. Jak określić wysokość i czas trwania planu spłaty?

Upadły powinien ocenić swoje obecne i przyszłe możliwości zarobkowe, koszty swojego życia i osób, które są na jego utrzymaniu w celu określenia miesięcznej sumy spłat wierzycieli.

  1. Co jeżeli mój dochód się zwiększy, czy sąd może zwiększyć mi spłaty do wierzycieli?

W przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli wierzyciel oraz upadły mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. Uwaga dotyczy to tylko innych dochodów niż

– zwiększenie się wynagrodzenia za pracę oraz innych niż

– dochody uzyskiwane z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej.

  1. Co jeżeli moja sytuacja finansowa się pogorszy i nie będę mógł spłacać wierzycieli?

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty wierzycieli.

Ten przepis należy odczytywać dosłownie – nie mogę spłacać wierzycieli – nie spłacam i kieruję jednocześnie wniosek do sądu o zmianę planu spłaty. Oczywiście z uzasadnieniem.

Jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w ww. zakresie prosimy o kontakt z kancelarią.